f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2566 531/60/66/286 แขวงทางหลวงแพร่
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2566 531/60/66/285 แขวงทางหลวงแพร่
378 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 01/06/2566 531/60/66/284 แขวงทางหลวงแพร่
379 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 27/06/2566 531/66/312 แขวงทางหลวงแพร่
380 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 06/07/2566 531/66/319 แขวงทางหลวงแพร่
381 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/07/2566 531/60/66/318 แขวงทางหลวงแพร่
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/07/2566 531/45/66/321 แขวงทางหลวงแพร่
383 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13/07/2566 531/85/66/324 แขวงทางหลวงแพร่
384 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน ทางหลวงหมายเลข 101 12/07/2566 531/66/323 แขวงทางหลวงแพร่
385 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 30/06/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
386 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) 30/06/2566 คค 06014(พ.1)/ 31 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
387 กิจกรรมบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.2+310 - กม.5+550 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 25/04/2566 พร 4/2566 แขวงทางหลวงแพร่
388 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ กม.8+030 และกม.4+345 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21/04/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
389 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 20/04/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
390 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21/04/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 376 ถึง 390 จาก 416 รายการ