f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 01/02/2567 531/67/132 แขวงทางหลวงแพร่
62 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร 01/02/2567 531/35/67/131 แขวงทางหลวงแพร่
63 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ 08/02/2567 531/67/136 แขวงทางหลวงแพร่
64 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.229+500 - กม.243+740 (เป็นช่วงๆ) 20/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 19 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
65 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 และกม.4+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 8 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
66 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW and WHITE) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 1 ระหว่าง กม.251+107 - กม.264+000 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 11 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
67 งานติดตั้งหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.351+740 - กม.382+066 (เป็นช่วง ๆ) 16/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 13 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
68 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.EE-105 ทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.11+136 - กม.22+425 (เป็นช่วง ๆ) 17/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 18 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
69 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW and WHITE) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วงๆ) 16/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 15 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
70 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/01/2567 531/60/67/106 แขวงทางหลวงแพร่
71 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 10/01/2567 531/60/67/109 แขวงทางหลวงแพร่
72 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 18/01/2567 531/35/67/110 แขวงทางหลวงแพร่
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/01/2567 531/60/67/111 แขวงทางหลวงแพร่
74 จ้างเหมาทำการซ่อม APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE "D" จำนวน 1 แห่ง 18/01/2567 531/67/112 แขวงทางหลวงแพร่
75 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 18/01/2567 531/70/67/113 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 61 ถึง 75 จาก 416 รายการ