f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 30/03/2566 531/60/66/240 แขวงทางหลวงแพร่
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 30/03/2566 531/85/66/241 แขวงทางหลวงแพร่
108 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 219 ป้าย 30/03/2566 531/66/243 แขวงทางหลวงแพร่
109 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ 31/03/2566 531/70/66/244 แขวงทางหลวงแพร่
110 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1,119 ลิตร 01/03/2566 531/35/66/188 แขวงทางหลวงแพร่
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 01/03/2566 531/45/66/189 แขวงทางหลวงแพร่
112 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 01/03/2566 531/60/66/191 แขวงทางหลวงแพร่
113 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,600 ลิตร 02/03/2566 531/35/66/192 แขวงทางหลวงแพร่
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/03/2566 531/60/66/193 แขวงทางหลวงแพร่
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/03/2566 531/45/66/194 แขวงทางหลวงแพร่
116 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/03/2566 531/60/66/196 แขวงทางหลวงแพร่
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 531/60/66/197 แขวงทางหลวงแพร่
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 6 รายการ 08/03/2566 531/60/66/198 แขวงทางหลวงแพร่
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 08/03/2566 531/60/66/201 แขวงทางหลวงแพร่
120 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลท์ 09/03/2566 531/66/202 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 106 ถึง 120 จาก 229 รายการ