f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงแพร่
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66070006461
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาจักร ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/07/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ