f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 วีดีโอบนทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1343
2 วีดีโอบนทางหลวง
โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
3 วีดีโอบนทางหลวง
เส้นทางสายสำคัญของแขวงทางหลวงแพร่
4 วีดีโอบนทางหลวง
แผนการจัดการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างสะพานและทางลอดที่จุดตัดแยกแม่แขม
5 วีดีโอบนทางหลวง
พระราชพิธีสำคัญใน "วันบรมราชาภิเษก"
6 วีดีโอบนทางหลวง
สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
7 วีดีโอบนทางหลวง
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8 วีดีโอบนทางหลวง
๓ ขั้นตอนสำคัญ ใน"วันบนมราชาภิเษก"
9 วีดีโอบนทางหลวง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต
10 วีดีโอบนทางหลวง
ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
11 วีดีโอบนทางหลวง
ประธานอาเซียน
12 วีดีโอบนทางหลวง
ที่ว่างริมทางหลวง ขายของได้หรือไม่
13 วีดีโอบนทางหลวง
จอดรถบนไหล่ทางได้หรือไม่
14 วีดีโอบนทางหลวง
อยากทำทางเชื่อมเข้าบ้าน ต้องทำอย่างไร