f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.101 ตอน หนองห้า - สวนป่า
ลงวันที่ 21/11/2565

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+325 (RT.) โดยดำเนินการประชุมในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.  - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.101 ตอน หนองห้า - สวนป่า 57 ดาวน์โหลด
ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมมูลข่าวสาร 66 ดาวน์โหลด
ภาพขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 87 ดาวน์โหลด
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 73 ดาวน์โหลด

'