f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ
ลงวันที่ 21/11/2565

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 โดยดำเนินการประชุมในวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ 37 ดาวน์โหลด
ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมมูลข่าวสาร 49 ดาวน์โหลด
ภาพขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 51 ดาวน์โหลด
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 38 ดาวน์โหลด

'