f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน – อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม – อ.วังชิ้น
ลงวันที่ 13/07/2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน – อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม – อ.วังชิ้น ระหว่าง กม.1+600.000 – กม.9+100.000, กม.11+450.000 – กม.27+500.000, กม.29+000.000 – กม.30+000.000 และกม.49+500.000 - กม.51+280.000 ระยะทางยาวประมาณ 26.330 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มิถุนายน 2568 ระยะเวลาทำการ 720 วัน โดยมีบริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1124 เป็นทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายการขนส่งของชุมชน ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 1124 เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร (7/9 ม.) สภาพสองข้างทางเป็นเกษตรกรรม สลับกับชุมชนเป็นช่วงๆ มักประสบปัญหาอุบัติเหตุ ทำให้เกิด การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเห็นควรทำการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบนเส้นทางสายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

แขวงทางหลวงแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้าง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวงแพร่  โทร.054-511574 ต่อ 25 หรือ

1.นายโฆษิต นันตา         หัวหน้าหมวดทางหลวงวังชิ้น                โทร.086-9128265

2.นายสุทัศน์ ขันแก้ว       นายช่างโครงการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1   โทร.081-2882358

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน – อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม – อ.วังชิ้น 15 ดาวน์โหลด

'