f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1906 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 13/12/2562 75,046.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1907 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/12/2562 30,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1908 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1909 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1910 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 90,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1911 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1912 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1913 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 68,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1914 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 11 11/12/2562 97,754.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1915 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1916 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/12/2562 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1917 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/12/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1918 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการทาสีกำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 103 , 1154 06/12/2562 349,753.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1919 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 06/12/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1920 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,906 ถึง 1,920 จาก 2,030 รายการ