f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 27/01/2564 79,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 28/01/2564 23,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/01/2564 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/01/2564 62,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน (วัสดุเบ็ดเตล็ด) 27/01/2564 8,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/01/2564 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 201,555.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/01/2564 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการผลิตป้ายกิโลเมตรพร้อมอุปกรณ์และเสาเหล็ก จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 81,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/01/2564 63,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/01/2564 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 01/10/2563 68,184.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 861 รายการ