f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/08/2566 12,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/08/2566 290,729.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2566 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 31/01/2566 42,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,570 ลิตร 31/01/2566 57,446.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 30/01/2566 19,733.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 30/01/2566 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งเวียน A 4 จำนวน 40,000 แผ่น 26/01/2566 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 26/01/2566 59,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/01/2566 11,995.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 26/01/2566 7,144.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,785 ลิตร 26/01/2566 63,456.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 25/01/2566 10,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2566 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,030 รายการ