f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/01/2564 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการผลิตป้ายกิโลเมตรพร้อมอุปกรณ์และเสาเหล็ก จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 81,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/01/2564 63,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/01/2564 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 01/10/2563 68,184.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 01/10/2563 68,184.40 ยกเลิก เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1125 จำนวน 1 งาน 12/11/2563 217,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 23/02/2564 28,131,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งบ 1 ล้าน) 15/01/2564 92,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (งบ 1 ล้าน) 15/01/2564 93,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/01/2564 49,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/01/2564 58,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 822 รายการ