f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 207,911.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 01/02/2564 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 36,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/01/2564 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2564 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2564 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 27/01/2564 79,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 28/01/2564 23,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/01/2564 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/01/2564 62,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน (วัสดุเบ็ดเตล็ด) 27/01/2564 8,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/01/2564 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 201,555.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 822 รายการ