f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 13/01/2564 86,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 13/01/2564 30,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งบ 1 ล้าน) 13/01/2564 38,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,099 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 12/01/2564 90,587.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 12/01/2564 61,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2564 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ 1 ล้าน) จำนวน 1 รายการ 08/01/2564 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทาง 06/01/2564 99,318.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/01/2564 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/01/2564 16,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/12/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 28/12/2563 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 05/01/2564 193,466.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 244 ป้าย 18/12/2563 70,743.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 822 รายการ