f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 23/01/2566 81,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/01/2566 13,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/01/2566 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2,420 ลิตร 16/01/2566 86,031.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/01/2566 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/01/2566 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 493,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำถาวร (SIDE DITCH LINNING TYPE II) ปริมาณงาน 1,071 ตารางเมตร 11/01/2566 493,731.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 35,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 11/01/2566 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 27,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 3 รายการ 11/01/2566 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 4 รายการ 11/01/2566 29,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1,561 ลิตร 10/01/2566 55,493.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,030 รายการ