f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/03/2564 494,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 05/03/2564 33,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/03/2564 12,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/03/2564 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/03/2564 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/03/2564 49,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 04/03/2564 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/03/2564 21,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 220,527.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (งบ1 ล้าน) 01/03/2564 79,107.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 01/03/2564 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,740 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 02/03/2564 67,404.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/03/2564 14,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/03/2564 55,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 822 รายการ