f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม
ลงวันที่ 02/02/2564

แขวงทางหลวงแพร่ ขอเชิญร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าแมต

สาระสำคัญของกิจกรรม

          กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโดยการทำการเปลี่ยนผิวทาง AC. เป็นผิวทางแบบคอนกรีต ปรับปรุงทางแยกและจัดช่องจราจรใหม่ แก้ไขรางระบายน้ำ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงโดยสมบูรณ์ต่อไป


'